تابستان 83 پس از برپایی کمپ 2 و البته نصب طناب های ثابت بخشی از مسیر کمپ 2 به 3، جهت استراحت راهی کمپ اصلی شدیم. مسیر کمپ 1 به 2 تا 3 در رخ شمالی دیران پیک.

ادامه مطلب